विनापास सेवा दिल्यास कारवाई; कऱ्हाड पालिकेचा इशारा, आठ विक्रेत्यांना दणका