सहकारातील दीपस्तंभ : स्व. श्रीमंत छ. अभयसिंहराजे भोसले