शेतकऱ्यांनी फळबाग योजनेचा लाभ घ्यावा : उपविभागीय कृषी अधिकारी जयवंत कवडे