ग्रामपंचायत कण्हेरखेड कडून कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेंतर्गत २९ हजार रुपये दंडाची वसुली