ग्रामीण पत्रकारांना कोव्हिडं सेंटर मध्ये राखीव कोटा असावा : NUJM ची मागणी