शाळांचा दर्जा सुधारल्याने ग्रामीण विद्यार्थी गुणवान : सिध्देश्वर पुस्तके; बोर्गेवाडी शाळेत स्नेहसंमेलन उत्साहात, शाळेला भरीव मदत